Ubytování

Luxusně zařízená novostavba rodinného domu hotelového typu.

Tři samostatné ložnice s manželskou postelí, každá s vlastní koupelnou a WC, TV a prostornou vestavěnou skříní. Maximální kapacita 6 lůžek bez možnosti přistýlky.

Společný obývací pokoj s vybavenou kuchyní, na kterou navazuje jihovýchodně orientovaná krytá terasa s výhledem na typický jihočeský rybník. Severozápadní terasa nabízí posezení u venkovního krbu s možností grilování. Součástí domu je uzamykatelná kolárna, v objektu se dále nachází parkoviště pro tři osobní vozy.

Chalupu lze pronajmout pouze jako celek, nikoli jednotlivé pokoje. Zákaz kouření uvnitř domu, domácích mazlíčků. Děti od 10 let.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

Obchodní podmínky – rezervace a úhrada ceny pobytu

• Předběžnou rezervaci lze sjednat písemně na e-mailu: chalupatrebonsko@seznam.cz
• Rezervace se stává závaznou po připsání částky min. ve výši poloviny dohodnuté
celkové ceny pobytu na účet provozovatele vedený u ČSOB číslo: 264 537 151 / 0300.
• Zbylou část dohodnuté celkové ceny pobytu je klient povinen uhradit nejpozději 10 dní
před zahájením pobytu na výše uvedený účet.
• Dojde-li ke zrušení rezervace déle než 60 dní před plánovaným začátkem pobytu,
uhrazená částka bude vrácena klientovi na bankovní účet v plné výši.
• Pokud bude rezervace zrušena 30 až 60 dní před zahájením pobytu, bude klientovi
vrácena polovina uhrazené částky.
• Pokud dojde ke zrušení rezervace do 30 dní před plánovaným začátkem pobytu,
uhrazená částka se nevrací.
• Uhrazením rezervace klient stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami,
provozním a ubytovacím řádem.

Provozní a ubytovací řád

• Ubytování je možné od 15.00 hodiny v den hlášeného příjezdu do 18.00 hodin, pokud
nebude upřesněno jinak.
• Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou
použity údaje pro vyplnění ubytovací knihy. Po té mu budou vydány klíče od ubytovacího
zařízení.
• Host přejímá ubytovací zařízení bez závad, případné závady je povinen neprodleně
oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození ubytovacího zařízení nebo jiného
zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu neprodleně ohlásit
pronajímateli.
• Host nesmí bez souhlasu provozovatele ubytovacího zařízení přemisťovat vybavení a
provádět jakékoliv úpravy a zásahy např. do elektrické sítě nebo jiné instalace.
• Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v ubytovacím zařízení, tak v přilehlém
okolí.
• Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách ubytovacího
zařízení. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
• Do ubytovacího zařízení může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se
souhlasem provozovatele.
• V době od 23 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
• Ve všech vnitřních prostorách ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření a
rozdělávání ohně, mimo vyhrazená místa – krb na zadní terase a krbová kamna v
zimním období po předchozí dohodě s provozovatelem.
• Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory (technická místnost, půdní prostor).
• Host je povinen při odchodu z ubytovacího zařízení zkontrolovat, zda nikde neteče voda,
zhasnout světla a uzamknout vchodové dveře.
• Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený objekt do 10.00 hod.
• V případě, že host předá ubytovací zařízení s neúplným nebo poškozeným zařízením,
bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a to i v případě ztráty klíčů.
• V uzavřeném objektu je možno parkovat na místech k tomu určených.
• Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození,
včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
• Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Zdraví
ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
• Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli objektu nebezpečí vzniku
požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých
možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
• Ohlašovny na tel. číslech:
• TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112, PRVNÍ POMOC: 155, HASIČI: 150, POLICIE: 158
• Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před
původně
• dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.